My Videos

Loading...

28.4.10

Forgotten Diaries Documentary

26.4.10

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, την επιτήρησι, δηλαδή της Ελληνικής οικονομίας, την ένταξί μας στον μηχανισμό στήριξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, λίγη αρχαία σοφία, προς ενθύμησι των παλαιών και μάθησι των νεωτέρων:

Κύρου Ανάβασις: Βιβλίο Γ'
[3.2.13] ἔπειτα ὅτε Ξέρξης ὕστερον ἀγείρας τὴν ἀναρίθμητον στρατιὰν ἦλθεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, καὶ τότε ἐνίκων οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι τοὺς τούτων προγόνους καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ὧν ἔστι μὲν τεκμήρια ὁρᾶν τὰ τρόπαια, μέγιστον δὲ μαρτύριον ἡ ἐλευθερία τῶν πόλεων ἐν αἷς ὑμεῖς ἐγένεσθε καὶ ἐτράφητε· οὐδένα γὰρ ἄνθρωπον δεσπότην ἀλλὰ τοὺς θεοὺς προσκυνεῖτε. τοιούτων μέν ἐστε προγόνων.

Δηλαδή:
έπειτα, όταν ο Ξέρξης συγκέντρωσε την αναρίθμητη στρατιά, ήρθε στην Ελλάδα, και τότε νίκησαν οι πρόγονοί μας τους προγόνους τους και στη στεριά και στη θάλασσα. Αν θέλετε αποδείξεις δείτε τα τρόπαια, αλλά η μεγαλύτερη απόδειξη είναι η ελευθερία των πόλεων στις οποίες γεννηθήκατε και μεγαλώσατε, χωρίς να σκύβετε το κεφάλι σε κανέναν άνθρωπο παρά μόνο στους θεούς. Αυτοί ήταν οι πρόγονοί σας.
(απόδοσι στην Νεοελληνική κοινή του καλού φίλου Βασίλη Τίκου)

Και για να μην παρεξηγηθώ: Δεν τα 'χω με τους "κακούς" ξένους που ήρθαν να μάς κατακλέψουν. Αυτοί την δουλειά τους κάνουν. Με τον δικό μας κακό, κάκιστο εαυτό τα έχω...
Powered by ScribeFire.

15.4.10

Peace Café Update * Ενημέρωσι για το Καφενείο της Ειρήνης

The first Peace Café, organised in Athens by the Ship for the World Youth Greece Alumni Association, was absolutely successful!!!

Taro Yasuhi, the Japanese young man from Nagashaki, who created the Peace Café , co-ordinated a really interesting session on the Atomic Bomb and the Nuclear Power, facilitated by Gülece Şenel, from Turkey, a specialist on Conflict Management and the Turkish-Greek conflicts.

The participants (members of the Alumni Association, students of the Deree American College and other young people who are interested on the topic) had the opportunity to watch a documentary film on the A-bomb at Nagashaki, as well as to exchange opinions on the current situation regarding atomic weapons and nuclear power.

On the same time, Ship for World Youth Alumni and ex-Advisors from other parts of Greece, Japan and other countries, had the opportunity to be on-line and participate in the discussions held.

After the end of the Peace Café, all the participating Alumni gathered together and kept one minute of silence for the soul of Chika Aoki, a Japanese Alumni who suddenly passed away last week.

The day finished with a visit to the Temple of Poseidon at Sounion, to see the sunset and enjoy the Greek nature and ouzo!

---

Το πρώτο Καφενείο Ειρήνης, που διοργανώθηκε στην Αθήνα από τον Ελληνικό Σύλλογο Αποφοίτων του  Πλοίου για την Παγκόσμια Νεολαία, ήταν απολύτως επιτυχές!!!

Ο Τάρο Γιασούχι, ο νεαρός Ιάπωνας από το Ναγκασάκι, ο οποίος δημιούργησε το Καφενείο της Ειρήνης, συντόνισε μία αληθώς ενδιαφέρουσα συνεδρία για την Ατομική Βόμβα και την Πυρηνική Ενέργεια, διευκολυνόμενος από την Γκιουλετσέ Σενέλ, από την Τουρκία, ειδικό στην Διαχείρισι Συγκρούσεων και στις Ελληνοτουρκικές Συγκρούσεις.

Οι συμμετέχοντες (μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων, σπουδαστές του Αμερικανικού Κολλεγίου  Ντηρή και άλλοι νέοι που ενδιαφέρονται για το θέμα) είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία ταινία τεκμηρίωσης (ντοκυμανταίρ) για την Ατομική Βόμβα στο Ναγκασάκι, καθώς και να ανταλλάξουν απόψεις για την παρούσα κατάστασι σε σχέσι με τα ατομικά όπλα και την πυρηνική ενέργεια.

Ταυτόχρονα, Απόφοιτοι και πρώην Σύμβουλοι του Πλοίου για την Παγκόσμια Νεολαία, από άλλα μέρη της Ελλάδος, την Ιαπωνία και άλλες χώρες, είχαν την ευκαιρία να είναι "εν γραμμεί" και να συμμετέχουν στις διεξαγόμενες συζητήσεις.

Μετά το τέλος του Καφενείου της Ειρήνης, όλοι οι συμμετέχοντες Απόφοιτοι συναθροίστηκαν και τήρησαν ενός λεπτού σιγή για την ψυχή της Τσίκα Αόκι, Γιαπωνέζας Αποφοίτου, η οποία μάς άφησε αιφνιδίως χρόνους την προηγούμενη εβδομάδα.

Η μέρα τελείωσε με επίσκεψι στον Ναό του Ποσειδώνος, στο Σούνιο, για να δούμε το ηλιοβασίλεμα και να απολαύσουμε την Ελληνική φύσι και το Ελληνικό ούζο!!

Powered by ScribeFire.

Τυπική Εκπαίδευσι, Μη Τυπική και Άτυπη Μάθησι (Πρακτικά Συνεδρίου) * Formal Education, Non Formal and Informal Learning (Conference Proceedings)

Σε παλαιότερη ανάρτησί μου είχα αναφερθεί στο Επιστημονικό Συνέδριο «Ο ρόλος της Τυπικής Εκπαίδευσης, της Μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης στην διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των εφήβων. Τα νέα δεδομένα στα χαρακτηριστικά της ηλικίας.», το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2008.

Εδώ και λίγο καιρό διατίθενται και τα Πρακτικά του Συνεδρίου, τα οποία μπορείτε να μεταφορτώσετε από εδώ ή να απευθυνθείτε στην κα Τζάνου, στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, για να τα προμηθευτείτε (νομίζω δωρεάν) σε έντυπη μορφή.

---

Some time ago I posted on the Scientific Conference «The role of the Formal Education, the Non Formal and Informal Learning in the formation of the personality of children and adolescents. The new data on age characteristics», which was held on November 2008.

It's been some time now that the Proceedings of the Conference are available; you may download them here or contact Mrs Tzanou, of the Soma Hellinon Proskopon (Scouts of Greece) for an (I think free of charge) hard copy.

1.4.10

More Blooming Cherry Blossoms * Περισσότερες Ανθισμένες Κερασιές


One more picture of blooming "sakura", the Japanese cherry blossoms, this time from Tokyo, sent to be by my Mari!

---

Μία ακόμα φωτογραφία ανθισμένων "σακούρα", των Ιαπωνικών κερασιών, αυτή την φορά απ' το Τόκυο, σταλθείσα σ' εμένα απ' την Μάρι μου!