My Videos

Loading...

25.11.09

Anna Lindh Foundation Seminar on Euromed Youth Policies in Intercultural Dialogue * Σεμινάριο του Ιδρύματος της Άννας Λινντχ για τις Ευρωμεσογειακές Πολιτικές Νεολαίας στον Διαπολιτισμικό Διάλογο

The Anna Lindh Foundation is organising a really interesting seminar on Euromed Youth Policies in Intercultural Dialogue. The seminar will be held at the European Youth Centre in Strasburg, from January 25th to January 28th, 2010. For more information, please visit the following links:

Anna Lindh Foundation Seminar on Euromed Youth Policies in Intercultural Dialogue

Course Presentation and Procedure for Applications (PDF file).

---

Το Ίδρυμα της Άννας Λινντχ διοργανώνει ένα πραγματικά ενδιαφέρον σεμινάριο για τις Ευρωμεσογειακές Πολιτικές Νεολαίας στον Διαπολιτισμικό Διάλογο. Το σεμινάριο θα διεξαχθή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας, στο Στρασβούργο, από τις 25 έως και τις 28 Ιανουαρίου 2010. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους (στην Αγγλική):

Σεμινάριο του Ιδρύματος της Άννας Λινντχ για τις Ευρωμεσογειακές Πολιτικές Νεολαίας στον Διαπολιτισμικό Διάλογο

Παρουσίασι Εκπαιδευτικού Κύκλου και Διαδικασία για Αιτήσεις (αρχείο PDF).Powered by ScribeFire.

17.11.09

Scouts of the World: 1st Discovery Base in Hellas (Greece) * Πρόσκοποι του Κόσμου: 1η Βάσι Ανακάλυψης στην ΕλλάδαThe Scouts of the World Award (SoW) is an initiative of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) to help National Scout Organisations (NSOs) revitalise the programme of Senior Sections (15-26 age range) by giving Young People more opportunities to face the challenges of the future as identified by the Millennium Declaration unanimously adopted by the 189 member countries of the United Nations (UN) in 2000. Thus, its a part of the WOSM & UN "Youth of the World" Campaign.

Soma Hellinon Proskopon (The Scouts of Greece) is one of the NSOs accredited by the WOSM to run the SoW Programme. So, in its framework, the 1st Discovery Base, on the topic of Immigration, took place at the St. Andrew's Scout Centre, Athens, Hellas (Greece), on 13-15/11/2009.

The fifteen (15) participants, Rovers and Young Scouters, aged 18-30 years old, had the opportunity to visit a Refuge Residence, some NGOs, a School of Greek Language for Immigrants and the Festival of the Second Generation Immigrants in Greece, to talk with immigrants, refuges, Greek Police officers, NGO staff and representatives (lawyers, psychologists, social workers, youth workers, street workers) and to get global information about the situation of immigrants and refuges in Hellas (Greece), as well as to develop some skills on communication and conflict management.

The Participants are expected to participate in some, or, even better, to develop their own projects of voluntary service on immigration and to act as multipliers of knowledge, skills and positive attitude towards the topic.

Many thanks to Angelos Karamanis (Mr.), National Greek Commissioner for the Scout Network, Marion Karali (Mrs.), Member of the International Team of the Scouts of Greece, Giorgos Metaxas (Mr.) Assistant National Greek Commissioner for the Scout Network, and Marianthi Sflomou (Mrs.), Greek Scouter for their work towards a successful implementation of this Base and to Spyros Axiotis (Mr.), Manager of the Scout Centre, for his hospitality.

---

Το Πτυχίο των Προσκόπων του Κόσμου (ΠτΚ) είνε μία πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης (Π.Ο.Π.Κ.) για να βοηθήση τα Εθνικά Προσκοπικά Σώματα (Ε.Π.Σ.) να αναζωογονήσουν το πρόγραμμα των μεγαλυτέρων ηλικιακά Προσκοπικών Κλάδων (ηλικίες 15-26 ετών), παρέχοντας στους Νέος περισσότερες ευκαιρίες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος, όπως αυτές έχουν ταυτοποιηθεί στην Διακήρυξι της Χιλιετίας, η οποία υιοθετήθηκε ομοφώνως από τις 189 χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.) το 2000. Αποτελεί, συνεπώς, μέρος της Εκστρατείας "Νεολαία του Κόσμου" των Π.Ο.Π.Κ. & Η.Ε. .

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) είνε ένα από τα Ε.Π.Σ. που έχει πιστοποιηθεί από τον Π.Ο.Π.Κ. ώστε να υλοποιή το Πρόγραμμα του ΠτΚ. Έτσι, στα πλαίσιά του, η 1η Βάσι Ανακάλυψης, με θέμα την Μετανάστευσι, έλαβε χώρα στο Προσκοπικό Κέντρο του Αγίου Ανδρέα Αττικής στις 13-15/11/2009.

Οι δεκαπέντε (15) συμμετέχονες, Μέλη Προσκοπικού Δικτύου και Νεαροί Βαθμοφόροι, ηλικίας 18-30 ετών, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον μοναδικό στην Ελλάδα Ξενώνα Προσφύγων στο Λαύριο, μερικές Μ.Κ.Ο., το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών (όπου μαθαίνουν την Ελληνική γλώσσα), το Φεστιβάλ Μεταναστών 2ης Γενιάς στο Γκάζι, να συνομιλήσουν με μετανάσες, πρόσφυγες, αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, προσωπικό και εκπροσώπους Μ.Κ.Ο. (νομικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λειτουργούς νεολαίας, κοινωνικούς λειτουργούς δρόμου) και να αποκτήσουν σφαιρική πληροφόρησι για την κατάστασι μεαναστών και προσφύγων σρην Ελλάδα, καθώς και να αναπτύξουν κάποιες δεξιότητες σην επικοινωνία και στην διαχείρισι συγκρούσεων.

Οι Συμμετέχοντες αναμένεται να συμετάσχουν σε μερικά, ή, ακόμα καλλίτερα, να αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια εθελοντικής υπηρεσίας για την μετανάστευσι και να δράσουν ως πολλαπλασιαστές γνώσεων, δεξιοτήτων και θετικών στάσεων συμπεριφοράς αναφορικά με το θέμα.

Πολλές ευχαριστίες στον Άγγελο τον Καραμάνη, Έφορο Προσκοπικού Δικτύου Γενικής Εφορείας Σ.Ε.Π., στην Μάριον την Καραλή, Μέλος Ομάδας Διεθνών Σχέσεων Σ.Ε.Π., στον Γιώργο τον Μεταξά, Αναπληρωτή Έφορο Προσκοπικού Δικτύου Γενικής Εφορείας Σ.Ε.Π. και στην Βαθμοφόρο Μαριάνθη Σφλώμου για την εργασία τους για την επιτυχή υλοποίησι αυτής της Βάσης και στον Σπύρο τον Αξιώτη, Αρχηγό του Προσκοπικού Κέντρου, για την φιλοξενία του.